ยินดีต้อนรับสู่

โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ

สำหรับ สถานศึกษาทั่วประเทศ

สร้างประสบการณ์การเรียนที่แตกต่างกับ

Notero Smart Music School

Smart Music School Solution สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนดนตรีสำหรับโรงเรียนที่มีครูดนตรี
และให้โรงเรียนที่ไม่มีครูดนตรีก็สามารถดำเนินการสอนกลุ่มดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมอบโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ดนตรีพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
และส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาดนตรี พร้อมทั้งช่วยให้พวกเขารักและสนุกไปกับการเรียนดนตรี

3 ส่วนหลักของห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ

1. Software

แอปพลิเคชั่นการเรียนรู้ดนตรีที่ออกแบบมาสำหรับเด็ก ๆ
โดยใช้เทคนิคการสอนที่สนุกสนานและกระตุ้นความสนใจ ช่วยให้เด็ก ๆ
เรียนรู้ดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพลิดเพลิน

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับครู
Android Box (Notero Gamification Box) ระบบปฏิบัติการ Android สำหรับเครื่องนักเรียน 
Wifi Router สำหรับ Solution ของเราซึ่งช่วยครูให้สามารถควบคุมอุปกรณ์นักเรียนได้อย่างง่ายดายและเรียนไปพร้อม ๆ กันผ่านระบบ Network ในห้องเรียน

3. เปียโน / คีย์บอร์ดไฟฟ้า: พิเศษใช้เฉพาะกับโนเทโร่

สำหรับห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะผ่าน Piano Adventure App โดยเฉพาะ Feature พิเศษคือ
👉 LED Guide
ระบบไฟนำทางบนลิ่มคีย์ขณะสอนทั้งโหมดฝึกโน้ตดนตรีและ Quiz Mode แบบตอบโต้
👉 Auto Mute Control
ระบบสั่งปิดเสียงเปียโนผ่านซอฟต์แวร์ โดยครูสามารถควบคุมเปิด/ปิดเสียงเครื่องนักเรียน พร้อม ๆ กันได้ทั้งห้องเรียน เพื่อช่วยครูให้ง่ายในการจัดการห้องเรียนกลุ่มใหญ่

3.1 เปียโน / คีย์บอร์ดไฟฟ้า: ทั่วไป

ซอฟต์แวร์ ของเรายังสามารถใข้เปียโนหรือคีย์บอร์ดไฟฟ้าทั่วไปในท้องตลาด ที่สามารถเชื่อมต่อ USB MIDI เข้ากับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น Yamaha, Roland, Casio, Nux และอื่น ๆ อีกมากมาย

เนื้อหาหลักสูตร 

หลักสูตร Foreste - Piano Basic Book 1 เปียโน / คีย์บอร์ดพื้นฐาน

✅ 29 บทเรียน บทเพลงแบบฝึกหัด รวมถึงเพลงคลาสสิคมากกว่า 80 บทเพลง
✅ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4-5 ขวบขึ้นไป หรือระดับชั้นประถมศึกษา
✅ วีดีโอตัวอย่างทฤษฎีและปฏิบัติ
✅ แผนการสอนและคู่มือการสอน
✅ ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี การศึกษา

หลักสูตร Foreste - Piano Basic Book 1 เหมาะสำหรับ

🏫 โรงเรียนเอกชน
🏫 โรงเรียนอินเตอร์
🏫 โรงเรียนรัฐบาล ทุกสังกัด
🏫 สถาบันสอนดนตรี
🏫 Home School
🏫 อื่น ๆ

Foreste - Piano Basic Book 1

เพื่อให้ผู้เรียนได้สนุกสนานเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและยังเป็นตัวช่วยสําหรับครูผู้สอน ให้ทําการเรียนการสอนได้ง่ายขึ้น โดยตัวหลักสูตรได้ออกแบบอ้างอิงจาก Trinity และ Alfred ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนเปียโนที่ได้รับการยอมรับและนิยมใช้ทั้งในเอเชียและยุโรป

โดยในหลักสูตร Basic Piano Book1 (Foreste Theme) ได้มีการแบ่งหัวข้อการเรียนรู้ดังนี้

1.การเรียนทฤษฎีดนตรี (Theory) เป็นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รู้หลักการอ่านโน้ตเปียโนที่ถูกต้องจนไปถึงการวางนิ้ว การนั่ง การวางสรีระที่ถูกต้อง ซึ่งในแต่ละบทจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไป โดยเริ่มจากเนื้อหาจากเริ่มต้นจนสามารถอ่านโน้ตได้อย่างถูกต้อง

2. กิจกรรม “Gamification” เป็นการฝึกทักษะการเล่นเปียโน ในแบบ Interactive (Gameplay Raindrop) โดย เด็ก ๆ จะได้มีโอกาสเล่นเกมผ่านอุปกรณ์ดนตรี โดยในกิจกรรมนี้มีฟังก์ชันต่างๆเข้ามาช่วยในการทําให้การเรียนสนุกและง่าย ขึ้นต่อตัวครูผู้สอน เช่น การใช้งาน Practice Mode, การใช้งาน Metronome Mode,ฟังก์ชันการดูคะแนน,ระบบการเก็บคะแนน

3. กิจกรรม "Music Sheet" เป็นการฝึกทักษะการเล่นเปียโน ในรูปแบบการอ่านโน้ต โดย เด็กๆจะได้มีโอกาสการเล่น โน้ต ในรูปแบบที่มีระบบต่างๆคอยช่วยให้เข้าถึงและการเรียนง่ายขึ้น เช่น การใช้งาน Metronome Mode,ตัวควบคุมตําแหน่ง การอ่านโน้ต,ฟังก์ชันการดูคะแนนและระบบการเก็บคะแนน

4. คําถามท้ายบท (Quiz Mode) สําหรับคําถามท้ายบท จะเป็นการทบทวนผู้เรียนจากเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนว่า มีความเข้าใจเนื้อหามากน้อยแค่ไหน โดยมีฟังก์ชันการเลือกตอบคําถามผ่านการควบคุมที่เครื่องดนตรีของผู้เรียน

การประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การสังเกตในกิจกรรม “Gamification” และ กิจกรรม “Music Sheet”แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลการเรียนรู้

หลักสูตร Nursery Paradise
เด็กปฐมวัย

✅ 32 คาบเรียนต่อเทอม
✅ 12 เพลงการเรียนรู้ปฐมวัย
✅ เพลงกิจกรรมดนตรี “Gamification” โน้ตทั้ง 7 ตัว
✅ แผนการสอนและคู่มือการสอน
✅ แบบประเมินผู้เรียน
✅ ระยะเวลาเรียน 6 เทอมการศึกษา
✅ เหมาะสำหรับเด็กอนุบาล 1-3

หลักสูตร Foreste - Piano Basic Book 1 เหมาะสำหรับ

🏫 โรงเรียนเอกชน
🏫 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
🏫 โรงเรียนรัฐบาล ทุกสังกัด

Nursery Paradise

บทเรียน Nursery Paradise ดนตรีสำหรับเด็กส่งเสริมการเรียนรู้

คือการเรียนดนตรีแบบบูรณาการกิจกรรมดนตรีที่สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 2-5 ปีและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

หลักสูตรการเรียนดนตรีที่จะช่วยส่งเสริมสมาธิ กระตุ้นการรับรู้ของเด็ก พัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตาและกล้ามเนื้อมือ ผ่านการเล่นอุปกรณ์ดนตรีอย่างง่าย ๆ เด็กจะได้ทำกิจกรรมฝึกทักษะการฟัง การเคลื่อนไหว การร้องเพลง และการเล่นเครื่องดนตรี ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้เด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกับครูแบบ Active Learning ภายใต้การทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับสมรรถนะของเด็กปฐมวัยและตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทำให้เด็กเตรียมพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรแบบบูรณาการกิจกรรมเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 6 ปี การออกแบบหลักสูตรการทำกิจกรรมในห้องเรียนแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้

1.กิจกรรม “Sing & Dance” เป็นการร้องเพลง และ เคลื่อนไหวประกอบเพลง animation รวม 12 เพลง ซึ่งเนื้อหาของเพลงสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ สมรรถนะของเด็กปฐมวัย เช่น เพลงหัว มือ เข่า เท้า เพลงครอบครัวของฉัน เพลงสัตว์เลี้ยง เพลงภาชนะสิบใบ เป็นต้น

2.กิจกรรม “Shake & Knock” เป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการฟังคำสั่ง การประสานสัมพันธ์ตากับมือ ผ่านการเขย่าและเคาะเครื่องดนตรี เริ่มต้นจากการฟังคำสั่งของครู และ พัฒนาต่อเนื่องจนถึงการเคาะหรือเขย่าเครื่องดนตรีตามกิจกรรมใน Gamification เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และคุ้นเคย ก่อนจะเริ่มฝึกทักษะเปียโน

3. กิจกรรม “Gamification” เป็นการฝึกทักษะการเล่นเปียโน ในแบบ Interactive (Gameplay Raindrop) โดยเด็ก ๆ จะได้มีโอกาสเล่นเกมส์ผ่านอุปกรณ์ดนตรี ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 – 20 นาที /ต่อคน** จัดแบ่งระดับดังนี้

1. Book 1 และ 2 ฝึกระดับ Easy การเล่น 1 ตัวโน้ต รู้จัก “Do Re Mi Fa Sol La Ti”
2. Book 3 และ 4 ฝึกระดับ Normal การเล่น 2 ตัวโน้ต รู้จัก “Do Re Mi Fa Sol La Ti”
3. Book 5 และ 6 ฝึกระดับ Hard การเล่น 3 ตัวโน้ต รู้จัก “Do Re Mi Fa Sol La Ti”

หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะดนตรี

✅ 20 คาบเรียนต่อเทอม
✅ เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางกระทรวงการศึกษา
✅ กิจกรรมเล่นเพลงสอดคล้องกับเนื้อหา
✅ POP QUIZ คำถามท้ายบทเรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
✅ แบบประเมินผู้เรียน
✅ เหมาะสำหรับเด็ก ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะดนตรี เหมาะสำหรับ

🏫 โรงเรียนเอกชน
🏫 โรงเรียนรัฐบาล ทุกสังกัด

หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะดนตรี ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน

โดยเราได้นำเทคนิคการสอนและเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่าง "เกมิฟิเคชั่น" (Gamification) มาปรับใช้ในหลักสูตรนี้ เพื่อเพิ่มความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียน ด้วยรูปแบบการสอนที่สนุกสนาน ท้าทาย ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่าย และสามารถเรียนรู้จากเกมที่สร้างสรรค์ได้ ร่วมถึงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเล่นเปียโน คีย์บอร์ดพื้นฐาน และ การอ่านโน้ตดนตรีสากลพื้นฐานได้ ซึ่งนักเรียนสามารถต่อยอดความรู้ด้านดนตรีสากล ปรับใช้การเรียนรู้ดนตรีกับเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆได้

อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ครูจัดการเรียนการสอนดนตรีได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะครูดนตรี หรือ ครูทั่วไปก็สามารถสอนวิชาดนตรีแกนกลางให้เด็กๆได้ทั้งทักษะการเล่นเปียโน คีย์บอร์ดพื้นฐาน รวมถึงเนื้อหาในหลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระศิลปะดนตรีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ตามตัวชี้ของกระทรวงการศึกษา

ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ ทางทีมผู้จัดทำได้ใช้โปรแกรมของ Notero เป็นเครื่องมือช่วยทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสุขผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการสื่อสารผ่านทางดนตรี ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารทางดนตรี ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันและสังคมในอนาคต

ทางทีมผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูผู้สอนและผู้เรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความสามารถทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารผ่านทางดนตรี ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 หรือเป็นการส่งเสริมความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตประจำวันและสังคมในอนาคต

หนังสือบทเรียน: การรวมทั้งภาษาอังกฤษโดยใช้เพลงจาก The Singing Walrus

Lesson Book นี้ ผสมผสานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้ากับการศึกษาด้านดนตรีอย่างมีเอกลักษณ์ โดยเน้นที่การฝึกเปียโนผ่านเกมมิฟิเคชัน แต่ละส่วนอิงจากเพลงยอดนิยมจาก The Singing Walrus ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและทักษะเปียโนเป็นเรื่องสนุกและโต้ตอบได้

เพลงบูรณาการภาษาอังกฤษ ลิขสิทธิ์เพลง The Singing Walrus

รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหา 13 เพลง

"Count 1-10"
เพลงนี้ช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้และฝึกนับตัวเลขจากหนึ่งถึงสิบ ช่วยแนะนำการเรียนรู้เลขที่พื้นฐานอย่างสนุกสนานและน่าสนใจ ในรูปแบบอานิเมชั่น

"7 Days a Week":
เพลงนี้ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ชื่อของวันในสัปดาห์ ซึ่งเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวาระประจำวันและให้พวกเขาสามารถสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์

"Hello Song":
เพลงนี้สอนให้เด็กๆ เรียนรู้การทักทายทั่วไปในภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งเสริมทักษะการสนทนาพื้นฐาน มันเหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม

"Goodbye Song":
การเรียนรู้วลีการจากลา ซึ่งเพลงนี้เสริมสร้างการสื่อสารที่สุภาพสำหรับการสิ้นสุดการสนทนาหรือวันเรียน

"Good Morning Song":
เพลงนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นวันอย่างมีแง่บวก สอนการทักทายในตอนเช้าและสร้างวาระของการมีส่วนร่วมที่แจ่มใส

"Jump, Run, Shout!":
เพลงนี้ผสมผสานกิจกรรมทางกายภาพกับการเรียนรู้ภาษาโดยการแนะนำคำกริยาและคำสั่งการกระทำ ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมและทักษะในการฟังที่ใช้งานได้จริง

"Rainbow Colors Song":
เด็กๆ เรียนรู้ที่จะระบุและตั้งชื่อสีผ่านเพลงที่สดใสนี้ ซึ่งยังเพิ่มทักษะในการอธิบายวัตถุรอบ ๆ ตัวพวกเขา

"Fruit Song":
เพลงนี้แนะนำผลไม้ต่าง ๆ และการสะกดคำผ่านเพลง ช่วยเด็กๆ ขยายคำศัพท์และฝึกการสะกดในทางที่สนุก

"Months of the Year":
เพลงนี้ เด็กๆ เรียนรู้ชื่อของเดือน ช่วยพวกเขาในการเข้าใจแนวคิดของเวลาและการอ่าน-เขียนปฏิทิน

"Good Morning Song":
มันส่งเสริมการทักทายประจำวันและตั้งรูปแบบที่ดีสำหรับวัน สอนวลีที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารประจำวัน

"Jump, Run, Shout!":
เพลงที่มีพลังนี้ส่งเสริมกิจกรรมทางกายภาพในขณะที่สอนคำกริยาการกระทำ ทำให้การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่มีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับร่างกาย

"Rainbow Colors Song":
เพลงสอนชื่อสี ส่งเสริมการรับรู้สีกอธิบายผ่านโลกที่สดใส

"Wash Your Hands":
เพลงนี้เกี่ยวกับสุขอนามัย สอนให้เด็กๆ รู้ถึงความสำคัญของการล้างมือผ่านเพลงที่น่าจดจำ

"Transportation Song":
เด็กๆ เรียนรู้การเดินทางที่แตกต่างกัน ทำให้เขาเข้าใจวิธีที่คนเดินทางไปมาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

"Travel Song":
เพลงนี้สำรวจธีมการเดินทาง ที่เหมาะสมสำหรับการสนทนาเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ ของการเดินทางและปลายทาง

แต่ละเพลงของ The Singing Walrus และ โน้ตดนตรีสำหรับการรวมเข้ากับการเล่นเปียโนหรือคีย์บอร์ด และกิจกรรมในห้องเรียนที่ทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลินในห้องเรียน

หนังสือเรียน "Chinese for Nursery: A Musical Journey for Children"

หนังสือเรียน "Chinese for Nursery: A Musical Journey for Children" ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสนใจและปลูกฝังความชื่นชอบภาษาจีนในเด็กเล็กผ่านเพลงที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน Lesson Book นี้ประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด 13 เพลงภาษาจีนที่ช่วยให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ภาษาจีน ทุกเพลงมีธีมที่เข้าใจง่ายและเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจำวันของเด็ก ทำให้เด็ก ๆ สามารถเชื่อมโยงและสนุกไปกับการเรียนรู้ภาษาจีนได้

เพลงบูรณาการภาษาจีน 13 เพลง

จุดเด่น

 • เนื้อหาที่น่าสนใจ: ทุกเพลงถูกออกแบบให้มีธีมที่เด็กๆ สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงได้ ซึ่งช่วยทำให้การเรียนรู้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่สนุกและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
 • การสัมผัสวัฒนธรรม: เพลงต่าง ๆ ไม่เพียงแต่สอนภาษาเท่านั้น แต่ยังนำเสนอวัฒนธรรมจีนอย่างสร้างสรรค์ เพิ่มความเข้าใจในวัฒนธรรมทั่วโลกให้กับเด็ก
 • การเรียนรู้แบบ Interactive: หนังสือนำเสนอการเรียนรู้ผ่านการร้องเพลง และกิจกรรมที่สนับสนุนการจดจำคำศัพท์ และ พัฒนาการทางสมอง
 • การใช้งานที่หลากหลาย: สามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียน ห้องสมุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยครูในการบูรณาการเรียนรู้ภาษาสำหรับเด็ก ๆ
 • เนื้อหาของเพลง

  1. Hello, Friends (你好, 朋友们) – เพลงเกี่ยวกับการทักทายและมิตรภาพ
  2. My Family (我的家庭) – เฉลิมฉลองความรักและความผูกพันในครอบครัว
  3. Colorful World (世界多彩) – แนะนำสีต่างๆ ผ่านฉากในชีวิตประจำวัน
  4. Little Stars (小星星) – เพลงที่น่าสนุกสนานเกี่ยวกับท้องฟ้ายามค่ำคืน
  5. The Happy Train (快乐的火车) – เดินทางผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามด้วยรถไฟ
  6. Dancing Animals (跳舞的动物) – สัตว์ต่างๆ มาพร้อมกับท่าเต้น
  7. Magic Shapes (魔法形状) – เรียนรู้รูปทรงพื้นฐานด้วยเสน่ห์เวทมนตร์
  8. Seasons Song (四季之歌) – สำรวจฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง
  9. Numbers Parade (数字游行) – ขบวนพาเหรดตัวเลขที่สนุกสนาน
  10. Fruits and Vegetables (水果和蔬菜) – ส่งเสริมนิสัยการกินที่ดีต่อสุขภาพ
  11. The Little Fish (小鱼) – ผจญภัยของปลาน้อยในมหาสมุทร
  12. Sunny Day (晴天) – สนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งในวันที่มีแดด
  13. Good Night, Moon (晚安, 月亮) – เพลงกล่อมเด็กก่อนนอนที่อ่อนโยน

  เพลงสูตรคูณแม่ 2-12 กับการเรียนดนตรีแบบเกมมิฟิเคชั่น

  คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อบูรณาการเนื้อหาการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์กับการเรียนรู้ด้านดนตรีในรูปแบบเกมที่สนุกสนาน โดยใช้เพลงเป็นสื่อกลางในการสอนสูตรคูณแม่ 2-12 ให้กับเด็ก ๆ โปรแกรมนี้จะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถจดจำสูตรคูณได้ง่ายขึ้นผ่านการร้องเพลงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ทั้งยังพัฒนาทักษะทางดนตรีไปพร้อมกัน

  เพลงสูตรคูณแม่ 2-12

  จุดเด่นของโปรแกรม

 • การเรียนรู้ที่น่าสนใจและสร้างสรรค์: เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้สูตรคูณผ่านเพลงที่มีทำนองเพราะและจดจำได้ง่าย ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและลดความเครียดในการเรียนคณิตศาสตร์

 • การฝึกทักษะทางดนตรี: โปรแกรมรวมกิจกรรมทางดนตรีที่เกี่ยวข้องกับเพลงสูตรคูณ เช่น เล่นตามจังหวะ และการใช้เครื่องดนตรีจริง ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทักษะการฟังและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน

 • การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Interactive: เด็ก ๆ สามารถเล่นเกมที่มีการตอบคำถามเกี่ยวกับสูตรคูณหลังจากร้องเพลง เพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำผ่านการทดสอบที่สนุกสนาน

 • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ที่ต้องการเรียนรู้คณิตศาสตร์และดนตรีในเวลาเดียวกัน ช่วยให้การเรียนสูตรคูณเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุก พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

  เพลงอื่น ๆ ใน Library Mode

  โรงเรียนสามารถอัปโหลดบทเพลงเสริมอื่นผ่าน Library Mode ได้ตามความต้องการ 

  การบริการหลังการขาย

  Notero ให้บริการสนับสนุนทั้งด้านการใช้งานโปรแกรมและเนื้อหาแผนการสอนของ Lesson Book ต่างๆในโปรแกรม เพื่อสนับสนุนครูและผู้บริหารโรงเรียนในการนำห้องเรียนอัจฉริยะนี้ไปใช้ ได้อย่างมีประสิทธิทั้ง การฝึกอบรมครู คู่มือการสอน และ การสนับสนุนทางเทคนิค

  โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ
  สำหรับโรงเรียนในระบบ

  เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ต้องการส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความสุข สนุก และมีพื้นฐานด้านดนตรี สามารถอ่านโน้ตดนตรีสากลได้อย่างธรรมชาติ ต่อยอดไปเรียนรู้เครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ ได้อย่างยังยืน 

  ครูสามารถสอนดนตรีแบบกลุ่มใหญ่ ทั้งวิชาดนตรีสากลหรือแกนกลางของกระทรวงศึกษา รวมถึงบูรณาการเรียนรู้วิชาอื่น ๆผ่านดนตรีในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  บทสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ใช้งานโครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ

  ลงทะเบียน เพื่อทดลองใช้
  โครงการห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ
  สำหรับโรงเรียนในระบบ ฟรี!

  สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม