วิสัยทัศน์

” โนเทโร่เป็นผู้นำนวัตกรรมการเรียนรู้ทางดนตรีที่โดดเด่นและสนุกสนาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับสู่สากลด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร “

เราสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ดนตรี ที่สนุก มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย และ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยดนตรี 

 

Notero คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษาดนตรี โดยใช้รูปแบบ Gamification ผสมผสานกับ Game-Based Learning เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ดนตรี เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้ดนตรีให้เป็นเรื่องสนุกสนาน น่าตื่นเต้น และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นวัตกรรมของเราช่วยกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนที่สนใจในดนตรีได้อย่างสนุกสนานและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ดนตรี เพราะเราใช้ Gamification เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรี ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เสมือนการเล่นเกมส์ มีคะแนน จัดลำดับ การแข่งขันในห้องเรียน ซึ่งจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ดนตรีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ด้วยการสร้างคุณค่าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทีมเราพัฒนาขึ้นมาให้กับโรงเรียนและชุมชน ในการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุคดิจิทัล ทำให้ Notero เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาดนตรีและเป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานทั้งโรงเรียนภาครัฐและเอกชนหลายแห่งในประเทศไทย ​
flat-lay photo of headphones, MIDI keyboard, and speaker on black surface

พันธกิจ

 สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ดนตรีที่สนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 สร้างเอกลักษณ์และเผยแพร่การเรียนรู้ดนตรีในแบบฉบับ Notero 

พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ดนตรีที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย เพลิดเพลินและได้ผลลัพธ์ 

มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดนตรีในทุกมิติ 

ขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งในไทยและนานาชาติด้วยความร่วมมือหลากหลายรูปแบบ 

Music Gamification Platform
นวัตกรรมการเรียนดนตรี
สำหรับเด็ก ๆ ทุกคน

Notero เริ่มต้นเมื่อปี 2021 จากการเป็น Start Up ทางด้านการศึกษา หรือ Education Tech Start Up ด้วยความตั้งใจที่อยากให้เด็ก ๆ ทุกคนโตมาได้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ดนตรีที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ผ่านนวัตกรรมการเรียนรูปแบบ Gamification เพราะจากปัญหาที่เราเจอ เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ล้มเลิกในการเรียนดนตรี หรือ เรียนไม่ต่อเนื่อง เป็นเพราะการเรียนดนตรีแบบเดิมมันน่าเบื่อ ขาดความสนุกสนาน หรือ บางคนอาจจะยังไม่เจอครูที่ถูกใจ ทำให้เด็ก ๆ เหล่านั้นยอมแพ้ต่อการเรียนดนตรี Notero เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ จึงได้พัฒนา Solution มาเพื่อตอบโจทย์ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเล่นดนตรี และ จูงใจให้พวกเขาได้เรียนรู้ดนตรีอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดทักษะทางด้านดนตรีโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการต่อยอดพัฒนาการด้านอื่น ๆ พร้อมที่จะเป็น soft power ให้กับประเทศของเรา

และด้วยประสบการณ์ที่เราสะสมมามากกว่า 10 ปี จึงทำให้เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส์ ผสานกับทีมงานคุณภาพ ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ระบบการเรียนดนตรีที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ผสมผสานกันจึงกลายเป็นรูปแบบ Gamification หลักสูตรการเรียนการสอนที่มีศักยภาพสูงและให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจต่อการเรียนและการพัฒนาตนเองทางด้านดนตรี

เรามีวิสัยทัศน์ที่จะปรับเปลี่ยนโอกาสทางการเรียนรู้ดนตรีของเด็ก ๆ ให้เกิดความรักในดนตรีโดยเป็นธรรมชาติ และสนุกสนาน เพื่อให้การเรียนรู้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น สร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น จนสามารถพัฒนาการเรียนดนตรีได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

 

ทั้งนี้เรามีความต้องการที่จะขยายความคิดเหล่านี้ และแบ่งปันไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในระบบการศึกษาปกติ และระบบการศึกษาแบบพิเศษ ได้ใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ของเรา เข้าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนดนตรีในชั้นเรียนของตนเองได้อย่างกลมกลืน และมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการเข้าถึงดนตรี ทำให้คุณภาพชีวิตของเยาวชน ครอบครัว และสังคมโดยรวมดียิ่งขึ้น เพราะความสุขจากเสียงดนตรี

และด้วยโครงสร้างทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นของเรา เราพร้อมที่จะเปิดกว้างรับพันธมิตรในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการเรียนการสอนดนตรี การสร้างสรรค์ระบบการเรียนที่ดี มีประสิทธิภาพ รวมถึงพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีและการลงทุน เพื่อให้เราได้เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการร่วมกัน

Contact Us