Notero เกิดจากความตั้งใจ และความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งคือ คุณอภิศักดิ์ อาภาแจ่มจรัส และทีมงานหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งที่มีประสบการณ์ และ ความตั้งใจร่วมกันที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างระบบการเรียนการสอนดนตรี (Music Education) ที่มีความสนุกสนาน และเอื้อให้เด็ก ๆ สามารถเกิดการเรียนรู้ในเครื่องดนตรีต่าง ๆ และเข้าใจถึงภาษาดนตรีที่เป็นสากล (โน้ตสากล)

โดยอาศัยการสร้างประสบการณ์ เสมือนดั่งการเล่นเกมส์ หรือ ที่เรียกว่า Gamification ที่มีคุณลักษณะโดดเด่นในการทำให้บรรยากาศการเรียนการสอน สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และช่วยให้พัฒนาการของเด็ก ๆ ในการเรียนดนตรี เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ และได้ผลมากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงและยังทำให้พวกเขาสามารถต่อยอดทางการเรียนรู้ต่อไปในการเรียนดนตรีในระดับที่สูงขึ้นไป และจากการเรียนการสอนดนตรีในระบบ Gamification นี้เองก็ยังช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งทางด้าน อารมณ์ สมาธิ และสติปัญญา สามารถเติบโตขึ้นสมวัย และมีศักยภาพที่สมบูรณ์ และสามารถเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

ร่วมพัฒนาการเรียนดนตรีไปกับเรา หากท่านสนใจลงทุนในธุรกิจของเรา โปรดกรอกรายละเอียดดังนี้

Contact Us